OPŁATY

 

ZASADY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE 

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie.

Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalone uchwałą Rada Miasta Gniezna wynoszą 1 zł za każdą godzinę. Dla rodziców posiadających kartę dużej rodziny obowiązuje zniżka, która wynosi 0,50 gr. za każdą godzinę.

 Płatności dokonuje się do 15 dnia każdego miesiąca u intendenta Przedszkola nr1w terminach wyznaczonych i ogłoszonych na tablicy informacyjnej.
 W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe jak: 

•  język angielski - dotyczy wszystkich grup

•  rytmika - dotyczy grup III, IV, V, VI

•  ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne - dotyczy grup V i VI

•  religia  - dotyczy grup V i VI

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dzieci potrzebujące pomocy objęte są opieką logopedyczną oraz terapeutyczna.

Zajęcia z logopedą lub terapeutą odbywają się raz w tygodniu. W/w pomoc udzielana jest na wniosek, np. nauczyciela, rodzica, dyrektora.

  WYŻYWIENIE 

Stawka  dzienna  za  wyżywienie  wynosi  6,00 zł  za  każdy  dzień  pobytu  dziecka  w  przedszkolu. 

śniadanie                  1,62 zł 

obiad                         3,00 zł 

podwieczorek          1,38 zł  

Razem                       6,00 zł

  RADA  RODZICÓW

Koszt od rodziny w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 60 złotych

  Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - p. Dzieńkowska Krystyna

Skarbnik   - p. Dąbrowska Joanna           

Sekretarz  - p. Kordys Monika

 

 Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - p. Filas Karolina

Skarbnik - p. Kubasik Agnieszka  

Sekretarz  - Sroczyńska Joanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Copyright by P1 w Gnieźnie